రచయిత గురుంచి

Dag Heward-Mills ఉత్తమ అమ్మకాలు కలిగిన “Loyalty and Disloyalty” తో కలిపి, అనేక పుస్తకాల రచయిత. రెండు వేలకు పైగా సంఘములు కలిగిన The Lighthouse Chapel International అనే సంస్థ స్థాపకుడు.Dag Heward-Mills, ఒక అంతర్జాతీయ సువార్తికుడు, అంతర్జాతీయ Healing Jesus కూడికలలో మరియు ప్రపంచమంతటిలోను సమావేశాలలో పరిచర్య చేయుచున్నారు. మరిన్ని వివరాలకు www.daghewardmills.orgను సంప్రదించండి.